Избор на професия

6 професии за хора с изследователски тип интереси

24/02/2021 By
6 професии за хора с изследователски тип интереси

 

Изследователският тип е един от шестте типа кариерни интереси, описани от проф. Джон Холанд. Според неговата теория, подкрепена от над 60 години научни изследвания, хората се делят на 6 личностни типа, базирани на дейностите, които харесват: реалистични, изследователски, артистични, социални, предприемачески и конвенционални.

Всеки от нас има преобладаващ тип интереси, който определя в кои сфери би се чувствал най-удовлетворен. Освен че може да те насочи към подходящите за теб професии, твоят тип кариерни интереси ще ти подскаже кои са силните ти страни и кои твои личностни черти могат да ти помогнат в кариерното ти развитие.

Разбери към кой тип личности спадаш като попълниш теста за професионални интереси Career Profiler.

Виж доколко е подходящ за теб всеки от шестте типа професии и получи конкретни насоки за кариерното си развитие. Анализът включва информация за силните ти страни и ценностите ти, подходящата работна среда и задължения, по 20 идеи за професии и десетки видео ресурси за твоите преобладаващи типове интереси.

Хората, които спадат към изследователския тип личност се наричат още „мислители“. Характерно за тях е, че обмислят и анализират различни възможни варианти във всяка ситуация, в която попаднат, докато намерят най-доброто решение. Те ценят логиката и държат за взимат информирани решения.Често използват своите изследователски качества, за да създават иновативни и нестандартни идеи. Тези хора предпочитат слабо структурирана среда, без прекалено строги правила или разпоредби, за да могат да развихрят любознателността и страстта си да изследват всичко наоколо. “Изследователите” обичат да боравят с информация и идеи и биха избрали индивидуални занимания, които ще им позволят да се задълбочат в дадена тема, пред дейности, които изискват работа с хора.


1. Геолог

Геолозите провеждат научни изследвания и експериментални разработки, усъвършенстват или разработват концепции, теории, оперативни методи. Те прилагат знанията си, свързани с геологията и геофизиката, в области като добив на нефт, газ и минерали, строителство, далекосъобщения, навигация и опазване на водите.
За целта изучават структурата и историята на земната кора, изследват скали, материали и фосили, установяват действието на процесите, протичащи на земята, върху нейното развитие.

Геолозите прилагат знанията си в сферата на физиката, химията, биологията и математиката, за да обяснят явленията и да помогнат за намирането на минерални и петролни залежи и подводни води. Освен това те подготвят геоложки доклади и тълкуват данни от проведените изследвания. Най-често работят в изследователски организации и институции, строителни фирми, нефтени и газови компании, а понякога и в музеи.

Задължения и отговорности

 • Изучаване на структурата и състава на земната кора, историческото ѝ развитие.
 • Изследване на различни камъни, фосили, почви и океанското дъно.
 • Търсене на залежи на природен газ и нефт.
 • Анализ на данни от геологически изследвания.
 • Тестване на почви, камъни и скали с цел да се установят техните геоложки характеристики.
 • Изготвяне на геоложки доклади, карти, таблици и диаграми.
 • Изследване на периодично повтарящите се явления, свързани със Земята.
 • Препоръки относно производството на инструменти за подобряване и улесняване на геоложките изследвания.

  2. Икономист

Икономистите събират и анализират данни, за да консултират широк кръг от организации относно специализирани икономически въпроси. Основно се занимават с провеждане на изследвания и събиране на големи количества информация, свързана с всички аспекти на икономическата и социалната политика ─ от лихвени проценти, данъчно облагане и нива на заетост, до енергетика, здравеопазване, транспорт и международно развитие. Също така те анализират информацията, събрана от проучванията, чрез специализиран софтуер, основавайки се на статистическия анализ. Използват тази информация, за да изготвят прогнози за икономическите тенденции и да правят препоръки за подобряване на икономическата ефективност.

На база на тези данни икономистите консултират различни организации, като например държавни агенции, информационни агенции , големи компании, банки, финансови институции, висши учебни заведения и инвестиционни групи.

Задължения и отговорности

 • Провеждане на проучвания и събиране на данни, свързани с икономически въпроси в различни отрасли: например банково дело, научни изследвания, земеделие и други.
 • Анализ на данните с помощта на математически модели, статистически техники и специализиран софтуер.
 • Представяне на резултатите от изследванията в доклади, таблици и диаграми.
 • Съставяне на политики, планове или препоръки с цел разрешаване на икономически проблеми за различни клиенти.
 • Изготвяне на икономически прогнози относно пазарните тенденции в даден бизнес или отрасъл.
 • Консултиране на бизнеса, правителствата и частните лица по икономически теми и изготвяне на препоръки за разрешаването на икономически проблеми.
 • Писане на статии за академични списания и други специализирани или масови медии.

3. Фармацевт

Фармацевтите приготвят и/или продават лекарствени средства и медицински консумативи. Фармацията като наука е пресечна точка на медицината, химията и биологията. Тя се занимава основно с изучаване на взаимодействието между медикаментите и човешкия организъм. Професията на фармацевтите е регулирана и обучението е съобразено с конкретни държавни изисквания във всички страни по света.

Прилагайки своите знания в областта на медицината, фармацевтите помагат на хората да разберат какви лекарства трябва да приемат, по какъв начин ще им помогнат те и как ще се отразят на тяхното здраве. Фармацевтите също така участват в оптимизирането и контрола на лекарствената терапия или тълкуват медицинските лабораторни резултати заедно с лекари. Фармацевтите са компетентни в много области и са важен източник на медицински знания в клиники, болници, медицински лаборатории и аптеки.

Задължения и отговорности

 • Приемане и изпълняване на рецепти съобразно лекарските предписания.
 • Продажба на медикаменти, разрешени за отпускане без рецепта.
 • Приготвяне на място на лекарствени продукти при спазване на изискванията за дозиране и съвместимост на съставките.
 • Предоставяне на информация за начина на приемане и дозировката на лекарствените средства, включително наличието на противопоказания или несъвместимост.
 • Оформяне на документите, свързани с изпълнението на рецептите.
 • Следене за правилното съхранение на лекарствените средства.
 • Периодични проверки, инвентаризации и ревизии на наличните медикаменти и медицински консумативи.

4. Маркетинг анализатор

Основната задача на маркетингoвите анализатори е да помагат на компаниите да разберат какви продукти искат хората, кой ще ги купи и на каква цена. Те консултират организациите относно това как да достигнат до правилната целева аудитория, как да сформират цените на продуктите и услугите си и да привлекат проучат нагласите на потенциалните и настоящите си клиенти. Освен това помагат на компаниите да определят позицията си на пазара като изследват конкурентите им и анализират техните цени, продажби и маркетингови методи. Имат добри познания за целевия потребител на дадена компания и продукт и това им позволява да разработват ефективни маркетинг стратегии, планове за продажби и промоции.

Маркетинг анализаторите интерпретират данните, събрани чрез маркетинг проучвания, използвайки статистически техники и софтуер. Те тълкуват какво означават данните за техния клиент и прогнозират бъдещи тенденции, като често представят резултатите от изследванията си чрез диаграми, графики, инфографики и други визуални средства.

Задължения и отговорности

 • Наблюдение и прогнозиране на тенденциите в маркетинга и продажбите.
 • Измерване на ефективността на различни маркетингови програми и стратегии.
 • Разработване и оценяване на методи за събиране на данни (например проучвания, въпросници и анкети).
 • Събиране на данни за потребителите, конкурентите и пазарните условия.
 • Анализ на данните с помощта на статистически софтуер и преобразуването им в разбираеми таблици, графики и писмени отчети.
 • Подготвяне на доклади за представяне на резултатите на клиентите или ръководството.
 • Събиране на демографски данни за потребителите, както и информация за предпочитанията, нуждите и навиците на потребителите, чрез методи като интервюта, въпросници, фокус групи, пазарни изследвания и проучвания на общественото мнение.

5. Метеоролог

Метеоролозите използват различни научни методи, за да наблюдават, разберат, интерпретират и прогнозират земната атмосфера и нейните явления. Те изследват атмосферните явления и тълкуват метеорологични данни, събрани от земната повърхност, както и от въздушни станции, сателити или радари. С помощта на тези данни те изготвят доклади или прогнози за обществени или други нужди. Организации от най-различни сектори използват метеорологични прогнози, в т.ч. спортни, риболовни, авиокомпании, медии и дори армията. Метеоролозите най-често разчитат на компютърни и математически модели, за да правят краткосрочни и дългосрочни прогнози относно времето и климатичните условия.

Освен с прогнози, метеоролозите се занимават и с проучване на въздействието на времето върху околната среда. Те провеждат изследвания на метеорологичните модели, следят изменението на климата и новите начини за прогнозиране на времето.

Задължения и отговорности

 • Анализ и тълкуване на метеорологични данни, събрани от земната повърхност, въздушни станции, сателити и радари, с цел подготвяне на доклади и прогнози за времето.
 • Подготовка на специални прогнози за пожарникари, контрольори по замърсяване на въздуха, фирми, занимаващи се с транспортиране по воден или въздушен път, земеделие и т.н.
 • Представяне на метеорологичната прогноза в телевизията, радиото, печатни и онлайн медии.
 • Предизвестяване за заплахи от урагани и други природни бедствия.
 • Управление на метеорологични станции.
 • Изучаване и тълкуване на синоптични доклади, карти, снимки и таблици с прогнози, за да се определят промените във времето в дългосрочен или краткосрочен период.

6. Микробиолог

Микробиолозите изследват растежа, структурата и развитието на микроскопични организми, като например бактерии, водорасли, плесени и клетки. Те прилагат тези познания за решаване на проблеми, свързани с човешкото здраве и околната среда. Някои микробиолози са медици, които изучават връзката между организми и болести и ефекта на антибиотиците върху микроорганизмите. Чрез лабораторен анализ и специализиран компютърен софтуер, те работят за профилактика, диагностика и контрол на инфекции, гарантиране на безопасността на храната, разбиране на ролята, която микробите играят в климатичните промени, и разработване на зелени технологии.

Работата на микробиолозите намира приложение в редица сфери, като например здравеопазване, фармация, биотехнологииТози тип специализация се използва и в селското стопанство, образованието и опазването на околната среда.

Задължения и отговорности

 • Изучаване на растежа, структурата, развитието или общите характеристики на бактерии и други микроорганизми.
 • Ръководене на химични изследвания на вещества като киселини, алкохоли или ензими.
 • Изготвяне на технически доклади или препоръки, основани на резултатите, получени от проведените изследвания.
 • Проучване на бактерии и микроорганизми за получаване на витамини, антибиотици, аминокиселини, етилов алкохол, захари и полимери.
 • Отделяне и отглеждане на микроорганизми в специална среда, което включва следене на влагата, проветряването, температурата и храненето им.
 • Проучване на физиологичните и морфологични характеристики чрез микроскоп, за да се установи наличността на микроорганизми.
 • Наблюдение на реакциите на микроорганизмите в жива тъкан на растения, животни и други микроорганизми, както и в мъртва органична материя.
 • Изучаване на растежа, структурата и развитието на вируси.

Както виждаш, хората с изследователски тип професии харесват да откриват и научават нови неща. Те са склонни да анализират света около тях и да създават свои теории за случващото се. Не са по бързите действия – по-скоро предпочитат да наблюдават и планират дългосрочно. Тяхна страст са загадките, логическите задачи, научните експерименти и изобщо всичко, което изисква аналитично мислене. Как ти звучат тези професии? Припознаваш ли се в някоя от тях? А искаш ли да научиш повече за различните типове професии и за твоите кариерни интереси?

Разбери към кой тип личности спадаш като попълниш теста за професионални интереси Career Profiler.

Виж доколко е подходящ за теб всеки от шестте типа професии и получи конкретни насоки за кариерното си развитие. Анализът включва информация за силните ти страни и ценностите ти, подходящата работна среда и задължения, по 20 идеи за професии и десетки видео ресурси за твоите преобладаващи типове интереси.