Избор на професия

6 професии за хора с конвенционален тип интереси

11/04/2021 By

Конвенционалният тип е един от шестте типа кариерни интереси, описани от проф. Джон Холанд. Според неговата теория, подкрепена от над 60 години научни изследвания, хората се делят на 6 личностни типа, базирани на дейностите, които харесват: реалистични, изследователски, артистични, социални, предприемачески и конвенционални. 

Всеки от нас има преобладаващ тип интереси, който определя в кои сфери би се чувствал най-удовлетворен. Освен че може да те насочи към подходящите за теб професии, твоят тип кариерни интереси ще ти подскаже кои са твоите силни страни и кои твои личностни черти могат да ти помогнат в кариерното ти развитие.

Разбери към кой тип личности спадаш като попълниш теста за професионални интереси Career Profiler.

Виж доколко е подходящ за теб всеки от шестте типа професии и получи конкретни насоки за кариерното си развитие. Анализът включва информация за силните ти страни и ценностите ти, подходящата работна среда и задължения, по 20 идеи за професии и десетки видео ресурси за твоите преобладаващи типове интереси.

Конвенционалните интереси са характерни за хората, които обичат да работят с данни и цифри, да изпълняват сложни и детайлни задачи и да следват ясно установени указания и инструкции. Тези хора са тихи, внимателни, отговорни, добре организирани и детайлно ориентирани. Конвенционалните личности са ориентирани към задачи и предпочитат да работят по проекти, инициирани от други, вместо да са в позиция на власт. 

Хората с конвенционални интереси са изрядни и подредени и имат силна нужда да се чувстват сигурни и стабилни, да следват рутина и да се грижат за всеки детайл. Това ги прави изрядни, подредени и практични и означава, че им е приятно да работят с данни (например факти и цифри) в структурирана среда. Техните професии често включват следване на определени процедури и обикновено има ясна линия на власт, която да се следва.ю

1. Програмист

Програмист, софтуерен програмист или софтуерен разработчик, е инженерен специалист, който пише и създава компютърен софтуер. Специалистите в софтуерното програмиране може да ползват различни езици като C, C#, C++, Java, JavaScript, Python, PHP и много други. Често терминът “програмист“ се използва като обобщаващо название за различни специалисти в ИТ индустрията, като например софтуерен инженер. 

Самата сфера на информационните технологии е многостранна, и съответно в нея работят много различни ИТ специалисти. Това, което ги обединява, е че тяхната сфера на дейност е по един или друг начин свързана с информационните технологии като цяло и по-конкретно, с разработката на софтуер. Това могат да бъдат уеб дизайнери, тестери, програмисти, системни администратори, анализатори на големи данни, специалисти по машинно обучение и много други.

Задължения и отговорности

 • Консултиране на възложителя на проекта и подпомагане при изработването на техническо задание.
 • Анализ на заданието и подготовка на план за действие за разработка на софтуера.
 • Съставяне на алгоритми и блок-схеми на конкретни програми според изискванията на заданието.
 • Съвместна работа с други специалисти, като например графични дизайнери.
 • Подпомагане на съставянето на ръководства и инструкции за употреба на продуктите и системите, които създава.
 • Демонстриране на готовите софтуерни продукти пред възложителя на проекта и обучение за работа с продуктите.
 • Поддръжка на софтуера и съдействие на възложителя при възникване на технически проблеми след внедряването на програмата.
 • Нанасяне на поправки в продуктите, отстраняване на дефекти и възникнали проблеми, разработка на нови версии.
 • Активно следене на новостите в областта на информационните технологии и стремеж за повишаване на професионалната си квалификация.

  2. Финансист

Финансистите работят в банки или други финансови институции, където обслужват физически лица и предприятия във връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции и др. Други финансисти са заети в областта на социалното и застрахователното дело, където посредничат договори за застраховки на физически лица и предприятия или обслужват застраховки и социални дейности.

Тези специалисти трябва добре да познават правилата на документооборота и да умеят да съставят, класифицират, обработват, сортират, съхраняват и архивират счетоводна, статистическа и финансова информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Те планират и организират своята дейност, като спазват нормативно определените срокове. Освен това подпомагат разработването на анализи и финансови планове, спазвайки вътрешните изисквания в банката или застрахователното дружество.

Задължения и отговорности

 • Анализиране на финансови операции, тенденции, цени, приходи, икономическа активност, разходи, финансови задължения.
 • Съставяне на прогнози за приходите и разходите и докладване за тях пред управлението на фирмата.
 • Изчисляване на данъчни задължения, внасяне на данъци в определените срокове и представяне на фирмата пред данъчните служби.
 • Извършване на одит на договори и подготвяне на отчети за финансови транзакции преди влизането на договорите в сила.
 • Оформяне, прилагане, промяна и документиране на счетоводни сметки, включително бюджетни, разходни, общи, имуществени и данъчни.
 • Оформяне и актуализиране на бюджети, като сравнява бюджетираните разходи с фактическите.
 • Следене на финансовото състояние на фирмата и съветване на ръководството как да облекчи данъчните тежести, да оползотвори ресурсите и да се справи с потенциални финансови затруднения.
 • Анализиране на финансови отчети като например счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, описи на амортизационен план и други.

  3. Счетоводител

До известна степен задълженията на един счетоводител зависят от спецификата на определената фирма. В някои видове фирми счетоводителят може да води и отчетност според международните стандарти, да преобразува националното отчитане в чуждестранно, да работи с информационни системи за счетоводно отчитане на английски език. Професионалните умения също се различават според областта, в която работи специалиста и според дейността на фирмата (търговия, строителство, реклама или други), както и от това какви системи за данъчно облагане се прилагат в компанията. 

Някои счетоводители отговарят за отчитане на търговската дейност на компанията, други за производствената, а някои може да се занимават с изчисляване на трудовите възнаграждения и съответните осигурителни вноски и съответно изплащането им в срок. Всеки счетоводител трябва да притежава знания по счетоводно и данъчно законодателство, грамотно да използва законите за счетоводството и данъчното облагане и всички свързани с тях подзаконови актове и правилници. Задължително е и да познава някои компютърни програми, особено Excel, Word, справочни и правни бази, счетоводен софтуер. Ако счетоводителят работи в международна компания, нужно е да говори съответния език и да познава международните счетоводни стандарти.

Задължения и отговорности

 • Контролира правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси.
 • Осчетоводява документи и води ведомости, регистрира счетоводни операции, контролира приходите и разходите на фирмата.
 • Изчислява и внася данъци, държавни такси и други финансови задължения, осигурителни вноски и трудови възнаграждения на служителите.
 • Разработва счетоводни политики за предприятието, съставя годишен финансов отчет, извършва инвентаризация и проверки на материално-отговорни лица.
 • Отговаря за междинното и годишно приключване на счетоводните регистри.
 • Изчислява, осчетоводява и плаща обезщетения на служителите и дължимото по граждански договори.

4. SEO специалист

SEO (search engine optimization) специалистите са маркетингови специалисти, които поддържат сайтове развиват стратегии, чрез които да подобрят класирането на сайтове в интернет търсачки като Google. Една от основните им задачи е подбирането на подходящи ключови думи, около които да се построи съдържанието на сайта. За целта те правят изследвания и анализи, проучват конкурентите на компанията и трендовете на пазара. 

Също така, тези специалисти са ангажирани с оптимизация на съдържанието на съществуващи сайтове. Те могат да работят в агенции за дигитален маркетинг или във вътрешни маркетингови отдели. Успешните SEO специалисти притежават отлични аналитични, комуникационни и изследователски умения, които им позволяват да разбират клиентите и им осигуряват възможно най-добрата оптимизация.

Задължения и отговорности

 • Проучване на ключовите думи, които да използват в уебсайта и маркетинговите материали на компанията. 
 • Поставяне на измерими цели за съдържанието на сайта, чрез които да демонстрират подобрение в маркетинговите резултати.
 • Наблюдение на аналитични инструменти и показатели за ефективност, за да проследят ефекта на SEO стратегията.
 • Съвместна работа с други маркетингови специалисти, за да създадат и оптимизират съдържанието на сайта и да управляват SEO стратегията.
 • Писане на завладяващо и висококачествено съдържание на уебсайта, включително публикации в блогове и описания на страници.
 • Актуализиране на съдържанието и връзките към сайта за максимална оптимизация и възможно най-добро класиране в търсачките.

5. Системен администратор

Системните администратори отговарят за инсталирането, поддръжката и осъвременяването на операционни системи, софтуер и компютърни мрежи за дадена фирма. Те се грижат за безпроблемното функциониране на локалната мрежа и връзката ѝ с интернет, както и постоянния и бърз достъп до тях на всички потребители.

Могат да работят като част от ИТ отдел или към отдел за електроника или комуникации. 

Тези ИТ специалисти имат разнообразни задължения, които варират според организацията. Необходима им е комбинация от технически умения, съчетание от концентрация, уравновесеност и добри комуникационни умения, както и чувство за отговорност. Съвременните изисквания за системни администратори включват познания и умения в автоматизираното инсталиране (provisioning), наблюдение и поддръжка на група от компютърни системи и услуги. 

Задължения и отговорности

 • Поддръжка на компютърните информационни мрежи и съоръжения на фирмата.
 • Определяне на хардуерните и софтуерните изисквания за използване на конкретни програми.
 • Изпълняване на всички процедури, свързани с поддръжката на съществуващите продукти и мрежи, включително периодична профилактика.
 • Следене за безпроблемната работа на компютрите в мрежата и отстранява възникналите проблеми при експлоатация на системите.
 • Инсталиране на инфраструктурата, необходима за функциониране на мрежата, включително добавяне на нови компютърни програми и софтуер.
 • Грижа за сигурността на мрежата и защитата ѝ срещу вируси и достъп на неоторизирани лица.
 • Инструктиране на потребителите и служителите за правилната и ефективна работа със системите.

6. Математик

Математиците правят проучвания, свързани с основните математически въпроси, както и приложението им в науката, управлението и други сфери. Те използват знания от математиката, за да решават реални проблеми в различни области. Повечето хора с математическо образование развиват математически теории и модели, но формално не се наричат математици. По-често те работят в свързани области и професии като например в сферата на информационните технологии. Там те могат да работят като компютърни програмисти или системни анализатори. Във финансите те са познати като количествени анализатори, финансови анализатори или статистици.

Много хора с докторска степен по математика, особено теоретична математика, работят като университетски преподаватели. Обикновено те комбинират преподавателска и изследователска дейност. Може да провеждат индивидуални изследвания или да си сътрудничат с други изследователи или математици в същата институция или пък на други места.

Задължения и отговорности

 • Разработка на математически хипотези, правила, концепции и теории.
 • Провеждане на проучвания с цел доказване или опровергаване на хипотезите.
 • Изчисления и анализи на данни чрез съществуващи или новоразработени математически или статистически модели за анализ на данни.
 • Предлагане на идеи за приложението на математически формули в решаването на практически проблеми в бизнеса, инженерството, науките и други области.
 • Обогатяване на познанията в теоретични области като физика, биология, астрономия, икономика, мениджмънт, криптография.
 • Участие в специализирани конференции и публикуване на научни трудове с цел поддържане на знанията за съвременните тенденции.

Разбери към кой тип личности спадаш като попълниш теста за професионални интереси Career Profiler.

Виж доколко е подходящ за теб всеки от шестте типа професии и получи конкретни насоки за кариерното си развитие. Анализът включва информация за силните ти страни и ценностите ти, подходящата работна среда и задължения, по 20 идеи за професии и десетки видео ресурси за твоите преобладаващи типове интереси.