Избор на професия

6 професии за хора с предприемачески тип интереси

29/03/2021 By

Предприемаческият тип е един от шестте типа кариерни интереси, описани от проф. Джон Холанд. Според неговата теория, подкрепена от над 60 години научни изследвания, хората се делят на 6 личностни типа, базирани на дейностите, които харесват: реалистични, изследователски, артистични, социални, предприемачески и конвенционални. 

Всеки от нас има преобладаващ тип интереси, който определя в кои сфери би се чувствал най-удовлетворен. Освен че може да те насочи към подходящите за теб професии, твоят тип кариерни интереси ще ти подскаже кои са твоите силни страни и кои твои личностни черти могат да ти помогнат в кариерното ти развитие.

Разбери към кой тип личности спадаш като попълниш теста за професионални интереси Career Profiler.

Виж доколко е подходящ за теб всеки от шестте типа професии и получи конкретни насоки за кариерното си развитие. Анализът включва информация за силните ти страни и ценностите ти, подходящата работна среда и задължения, по 20 идеи за професии и десетки видео ресурси за твоите преобладаващи типове интереси.

Предприемаческите интереси са присъщи на хората на действието, които не се страхуват да поемат рискове и да следват интуицията си. Това са хората, които често инициират нови проекти, стартират инициативи, събират и вдъхновяват групи хора за осъществяване на най-различни идеи. Те обикновено са енергични, доминиращи хора, които обичат да влияят на околните и да получават тяхното внимание и признание. 

За тях е изключително важно работата, която вършат, да е престижна и да им дава възможност да приложат иновативните си идеи, като са готови в замяна да поемат цялата отговорност на света. Ако са в работна среда, която не допада на тяхната личност, могат бързо да се почувстват задушени. Когато обаче са на позиция, съобразена с нуждите им, тези динамични и харизматични хора могат успешно да въведат иновативни решения, надхвърляйки целите и създавайки високоефективни екипи.

1. Адвокат

Адвокатът е юрист със свободна професия, който има правомощие от страна на закона да предоставя правна помощ, съдействие, процесуално представителство и съдебна защита в полза на лица, групи или организации. Често адвокатите предоставят устни и писмени консултации и становища по правни казуси от всички сфери на правото. Също така изготвят молби, тъжби, заявления, жалби и други книжа, свързани с възложената от клиента работа. 

Адвокатите представляват клиентите си пред различни институции като например в съда, пред прокуратурата, органите на досъдебното производство, административните органи, учрежденията или при спорни ситуации. Адвокатите в България са организирани в адвокатски колегии.

Задължения и отговорности

 • Водене на криминални и граждански дела; представляване на клиенти в съда, както и по време на извънсъдебни процедури, пред държавни агенции и др.
 • Изготвяне на правни документи и справки, разработка на стратегии и аргументи за представяне пред съда.
 • Съветване на клиенти относно правата им и възможностите да ползват различни правни практики.
 • Събиране на доказателства, провеждане на проучвания, разпитване на клиенти и свидетели при подготовката на съдебен процес.
 • Тълкуване на закони, решения и наредби, касаещи се до частни или юридически лица.
 • Заемане на попечителска или изпълнителна роля, съставяне на завещания, прехвърляне на активи и изготвяне на всякакви други необходими документи.
 • Консултиране на корпоративни клиенти по сделки, за оптимизиране организацията, както и по въпроси, касаещи служителите и акционерите.
 • Изготвяне на бизнес договори, разрешаване на трудови спорове, ръководи други необходими правни действия.

  2. Търговски представител

Търговският представител помага за продажбата на стоки или услуги между фирмата, в която работи, и други компании или физически лица. Тези професионалисти са много търсени, тъй като почти всички фирми в съвременната икономика предлагат стоки или услуги и имат нужда от съдействие за продажбата им. За целта търговският представител трябва отлично да познава предлаганите продукти, включително техническите им параметри и характеристики, качествата им и ползите от тях, изискванията за транспорт и съхранение. Освен това, трябва да познава добре както конкуренцията, така и клиентите, на които продава. За да работиш като търговец, трябва да умееш да общуваш с много и различни хора, да си готов да ходиш по много срещи, да провеждаш чести телефонни разговори и да подготвяш отчети за извършеното през седмицата. 

Задължения и отговорности

 • Отговорност за продажбата на фирмени продукти и услуги в определена област.
 • Поддържане на комуникацията със съществуващите клиенти и създаване на нови контакти с потенциални клиенти чрез телефонни разговори, имейл кореспонденция или лични срещи.
 • Договаряне на продажби, цени и начин на плащане за конкретни поръчки, така че да се изпълнят поставените цели за продажбите.
 • Консултиране на клиентите относно доставките и сервизното обслужване след продажбата.
 • Проучване на пазара, конкурентите и потребностите на клиентите и даване на обратна връзка към работодателя за тенденциите на продажбите.
 • Сключване на договори с нови клиенти и партньори относно продажба и доставка на продукти. 
 • Посредничество между клиентите и партньорите и ръководството на компанията.

  3. Предприемач

Предприемачът е човек, който реализира идеите си, за да стартира собствен бизнес. Той изразходва време, сили и средства за създаване на нещо ново, което носи стойност на хората и съответно носи финансова печалба за предприемача. Може да се каже, че предприемачът търси начини да усъвършенства света, за да го направи по-добро място за живеене. Той създава нови проекти, продукти и услуги, които отговорят на нуждите и желанията на хората.

Предприемачите поемат рискове, тъй като инвестират собственото си време и пари в новаторските си идеи. Те често изпробват нови методи на управление и организация, за да управляват бизнеса си по-ефективно от своите конкуренти. Предприемаческият процес включва търсене и откриване на иновации или бизнес идеи, съставяне на бизнес план за развитие на идеята, финансиране на реализацията на идеята, изграждане и управление на фирма или проект и развитие и растеж на фирмата или проекта.

Задължения и отговорности

 • Подбиране на най-подходяща бизнес идея, върху която да работи.
 • Анализ на силните и слабите страни на различни бизнес идеи и оценка на техните рискове и шансове за успех. 
 • Проучване и анализ на конкурентите и техните предложения.
 • Планиране на максимално ефективното използване на ресурсите, налични за развитие на идеята.
 • Проследяване на условията и промените на пазара (напр. продукти, търсене, потребности на потребителите и др.).
 • Стратегическо мислене в посока създаване на стойност, организационна структура, информационна система, гаранция на качеството и други аспекти на предлагания продукт или услуга.
 • Създаване на основа за по-нататъшно развитие и растеж на компанията.
 • Реализиране на организационни, производствени, технически, информационни и други нововъведения.

  4. Застраховател

Посредниците в застрахователната дейност се наричат застрахователни брокери и застрахователни агенти. Тези професионалисти дават консултации и продават застраховки живот, злополуки, автомобилни застраховки за отговорност, дарение, пожар, морски и други застраховки на нови и съществуващи клиенти. Те помагат на клиентите си да изберат застрахователни полици, които отговарят на техните нужди, като използват познанията си в застрахователния бизнес, за да предложат най-точната и изгодна полица на всеки клиент, независимо дали е физическо лице, фирма или организация. 

Разликата между агент и брокер е, че агентът е представител на една-единствена застрахователна компания, а застрахователният брокер може да работи с различни застрахователи. За разлика от агентите, брокерите могат да предложат на клиентите си полици на различни застрахователни компании и да им дадат безпристрастен съвет относно всяка.

Задължения и отговорности

 • Събиране на информация от клиентите, за да прецени техните застрахователни нужди.
 • Проучване на застрахователните компании, тяхната политика и полици и определяне на най-подходящия вид застраховка за всеки клиент, според състоянието и изискванията им. 
 • Преговаряне с двете страни (клиентите и застрахователите) за определяне вида и степента на риска.
 • Разясняване на подробности за застраховки и условия, премии за покриване на риска и ползи за клиентите.
 • Подпомагане на клиента да определи типа и нивото на покритията, изчисляване на  премии, определяне на начини на плащане. 
 • Съветване, договаряне на срокове и сключване на договори за застраховки и презастраховки.
 • Организиране на специални застрахователни полици при сложни или високо рискови ситуации.
 • Обновяване и промяна на съществуващи полици, водене на документация, съхраняване на доклади и изпращане на писма.
 • Събиране на застрахователни премии и такси, обработване на сметки.

  5. Туристически агент

Туристическият агент работи в туристическа агенция и се заминава с планиране на пътувания и продажби на екскурзии и други туристически и транспортни услуги на клиентите си. Той организира настаняването в хотели, избира и определя начините за транспорт на клиентите, договаря условията за настаняване и цените за различните услуги според желанията на клиентите и предложенията на хотелите и фирмите, с които работи. 

Работата на туристическия агент представлява най-вече посредничество при продажба на самолетни билети, резервации за хотели или круизи, сключване на застраховки, резервации за коли под наем и други. Той може да съдейства и при резервация на билети за спортни мероприятия и развлекателни събития. 

Задължения и отговорности

 • Планиране, описване и продажба на туристически пакети, резервиране на екскурзии и пътувания за клиентите.
 • Изчисляване на цените на пътувания според тарифите за превоз и ценовите листи на хотелите; определяне на пакетни цени за цялостни туристически услуги.
 • Ангажиране на транспорт и резервиране на места за настаняване с помощта на специализиран софтуер.
 • Срещи с клиенти за определяне на дестинацията, маршрута, начина за придвижване, датите за пътуване, както и договаряне на финансовите условия и вариантите за настаняване.
 • Информиране на клиентите относно пътувания, хотели, местни забележителности, възможности за забавление, митнически разпоредби и условия в съответната дестинация.
 • Предоставяне на билети и други необходими документи, свързани с пътуването, издадени от агенцията или от превозвача.

  6. Финансов съветник

Финансовите съветници, още познати като финансови консултанти, работят с клиенти, на които предоставят финансови съвети, на база текущото им финансово състояние, бъдещите им планове, икономическите условия, прогнози и регулации. Тази професия е подходяща за хора с икономическо образование, които разбират от финанси, знаят как да спестяват, харчат и инвестират разумно. 

Те предават знанията си на клиентите и ги въвеждат в света на финансите, като им разказват за основните принципи при управлението на парите, стойността им във времето, за паричните потоци, какво представлява годишния процент на разходите по кредити и други. Най-важната роля на финансовия съветник е да предостави честна, безпристрастна и разбираема информация за продуктите, предлагани от различните финансови институции.

Задължения и отговорности

 • Анализ на текущото финансово състояние, настоящото осигуряване и бъдещите планове на клиента.
 • Определяне на ясни, измерими и постижими цели в личен, семеен и бизнес план.
 • Изготвяне на финансов план, с помощта на който да се постигнат поставените цели.
 • Планиране на конкретни действия и начини (спестяване, кредит и други) за постигане на предначертаните цели.
 • Подкрепа при планиране на инвестиции, застраховки и пенсии.
 • Проучване на пазара и предоставяне на информация на клиентите за нови и съществуващи финансови продукти и услуги.
 • Посредничество между клиента и доставчици на финансови продукти и услуги, договаряне на изгодни условия за клиента.
 • Комуникация с други професионалисти, като агенти за недвижими имоти, адвокати и оценители.
 • Следене на финансовото законодателство и уведомяване на клиентите за промени в него, които ги касаят.

 

Разбери към кой тип личности спадаш като попълниш теста за професионални интереси Career Profiler.

Виж доколко е подходящ за теб всеки от шестте типа професии и получи конкретни насоки за кариерното си развитие. Анализът включва информация за силните ти страни и ценностите ти, подходящата работна среда и задължения, по 20 идеи за професии и десетки видео ресурси за твоите преобладаващи типове интереси.